Vedtægter for Sletten Fritidsfiskerlaug.

§1

Sletten Fritidsfiskerlaug, stiftet den 21. februar 1986, er et laug af fiskeinteresserede, der har til formål gennem socialt samvær og arrangementer, at styrke kammeratskabet på Sletten Havn samt at varetage fritidsfiskernes interesser.
Sletten Fritidsfiskerlaug er hjemmehørende i Fredensborg Kommune.

§2

Bestyrelsen.

Lauget ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, bortset fra formand og kasserer, der vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2. år ad gangen, således at formanden og tre bestyrelsesmedlemmer vælges på lige kalenderår og kassereren og to bestyrelsesmedlemmer på ulige kalenderår.

Udover bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen 2 suppleanter, der indtræder i bestyrelsen i tilfælde af vakance og de fungerer indtil periodens udløb. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret

Endvidere vælges en revisor, samt en suppleant til denne.

Bestyrelsen afholder møde efter behov, eller når et eller flere bestyrelsesmedlemmer anmoder herom.

Beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøder, afgøres ved simpel stemmemajoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Er formanden forhindret, ledes møderne af næstformanden.

Referater fra bestyrelsesmøderne distribueres via laugets hjemmeside.

§3

Formanden eller kassereren tegner Sletten Fritidsfiskerlaug.

§4

Medlemsskab

Som medlem kan optages enhver, der udviser interesse for Sletten Fritidsfiskerlaug og fritidsfiskeri.

Et bestyrelsesflertal kan beslutte et medlem ekskluderet af lauget, når der sker en grov tilsidesættelse af vedtægterne eller udvist manglende vilje til at betale for tilmeldte aktiviteter eller når et medlem ved sit adfærd i øvrigt modarbejder laugets interesser, eller udviser negativ og ukammeratlig adfærd over for bestyrelse og/eller andre medlemmer.

På en ekstraordinær, eller ved den første ordinære generalforsamling, kan den pågældende søge eksklusionen ophævet. Det sker som et punkt på dagsordenen.

Eksklusionen er gældende såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer godkender det.

§5

Kontingent.

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det efterfølgende år.

Opkrævning af kontingent fremsendes inden 1.12 for det efterfølgende år.

Kontingentet skal være indbetalt inden 31.12.

Restance 14 dage efter fremsendt påkrav, medfører slettelse af medlemskab.

§6

Generalforsamling

Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed og kun den beslutter ændringer i laugets vedtægter.

Generalforsamlingen afholdes i marts. Indkaldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel.

Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent
  3. Formanden aflægger beretning.
  4. Kassereren aflægger revideret regnskab.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  7. Valg.
  8. Eventuelt                                                   § 7

Stemmeberettiget er kun medlemmer der har betalt kontingent i henhold til laugets vedtægter. Generalforsamlingen, i hvilken afgørelser træffes ved simpel stemmemajoritet, er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer.

Ændringer af laugets vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Revisoren udfører revision af laugets regnskaber, som forelægges på den ordinære generalforsamling.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendig eller når. mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt begærer det med angivelse af hvad der ønskes behandlet,

§8

Hvis lauget ophæves, skal det ske på en generalforsamling og med mindst 2/3 tilslutning af de fremmødte medlemmer. Hvis der ikke er tilstrækkeligt flertal, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal er afgørende.

Ved ophør skal laugets midler skænkes til udsætning af fiskeyngel.

—000—

Vedtægterne ændret, januar 1994, § 5 vedrørende antal af suppleanter.

Vedtægterne ændret, januar 1995, § 3 vedrørende eksklusion.

Vedtægterne ændret, januar 1997, § 5 vedrørende antal bestyrelsesmedlemmer og konsekvenser heraf, samt måned for ordinær generalforsamling. I § 6 er indføjet varsel for forslag til dagsorden.

Vedtægterne ændret, februar 1999, med hensyn til sproglige og grammatiske korrektioner.

Vedtægterne ændret, februar 2002, ved tilføjelse af laugets hjemsted og tegnings berettigede.

Vedtægterne ændret, februar 2003, med hensyn til sproglige og grammatiske korrektioner, samt tilføjelse af behandling af restanters medlemskab.

Vedtægterne ændret, februar 2005. Annulleret lavere kontingent for ungdom og pensionister.

Vedtægterne ændret februar 2010. Ændringer §5 kontingent år, restance og div. korrektioner.

Vedtægterne ændret februar 2014. Ændringer §4 medlemsinteresse og regler for eksklusion.

Vedtægterne ændret februar 2018. §2, §5 og §6. Præciseringer af frister og stavninger.

Vedtægterne ændret februar 2020 §2, §6. Distribution af referater og punkter til dagsorden

Vedtægterne ændret Juni 2021 §6. frist for afholdelse af generalforsamling

Vedtægterne ændret marts 2022 §2. Ændring af antallet af suppleanter

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.